Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mijnheer Truck Banden B.V. actualiseert met regelmaat deze site, voor zover er wijzigingen zijn geweest. Mijnheer Truck Banden B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foute of onvolledige informatie.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet gecontroleerd of goedgekeurd. Mijnheer Truck Banden B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.